Käsityötä Keski-Suomesta

Ham­mas­la­bo­ra­to­rio Mai­nio on Jyväs­ky­län kes­kus­tas­sa toi­mi­va, pal­ve­le­va ham­mas­la­bo­ra­to­rio. Teem­me aitoa käsi­työ­tä, yksi­löl­li­ses­ti suun­ni­tel­tu­na ja laa­dus­ta tin­ki­mät­tä. Käyt­tö­mu­ka­vuus on meil­le pää­asia, este­tiik­kaa unohtamatta.

Val­mis­tam­me kaik­ki ham­mas­tek­ni­set työt reten­tio­kaa­ris­ta koko leu­an implant­ti­sil­toi­hin.  Toi­mim­me tii­viis­sä yhteis­työs­sä asiak­kai­dem­me kans­sa var­mis­taak­sem­me käyt­tä­jän suu­hun sopi­vat ratkaisut.

Meil­le voit aina soit­taa ja kysyä eri­lai­sis­ta tek­ni­sis­tä rat­kai­suis­ta, autam­me mielellämme.

Mitä mainioin hammaslaboratorio Jyväskylässä. Hammaslaboratorio Mainio tarjoaa laadukkaat ja luotettavat hammastekniset palvelut Jyväskeskuksessa, aivan Jyväskylän keskustassa.

Hammaslaboratorio

Hammaslaboratoriossamme syntyvät niin kauniit ja kestävät hammaskruunut kuin irrotettavat proteesitkin. Yhden tai useamman hampaan puutoksen voi korvata myös omaa hammasta muistuttavilla implanteilla. Kiinteä- ja irtoproteettiset ratkaisut sekä muut tuotteemme syntyvät Jyväskeskuksessa sijaitsevassa laboratoriossamme.
IMG_0253-Edit

Kiinteä protetiikka

Kruu­nut ja sil­lat, lami­naa­tit ja inlay/on­lay-täyt­teet on mah­dol­lis­ta val­mis­taa keraa­mi­sis­ta mate­ri­aa­leis­ta (E.max/Celtra/Cerasmart) joko digi­taa­li­sen tai perin­tei­sen jäl­jen­nök­sen poh­jal­ta. Val­mis­tam­me myös zir­ko­niak­ruu­nut ja -sil­lat perin­tei­sis­tä jäl­jen­nök­sis­tä. Kiin­teä­pro­teet­ti­set tuot­teem­me val­mis­te­taan aina kor­kea­laa­tui­sis­ta mate­ri­aa­leis­ta ja tavoit­tee­nam­me on luon­nol­li­nen ja esteet­ti­nen lop­pu­tu­los. Huo­maat­han, että esi­merk­ki­hin­nat eivät sisäl­lä ham­mas­lää­kä­rin työn osuutta.

Implanttirakenteet

Val­mis­tam­me kruu­nut ja sil­lat myös implant­tien varaan. Implant­ti­jat­ke on mah­dol­lis­ta vali­ta yksi­löl­li­ses­ti asiak­kaan tar­peen mukaan myös kään­net­tä­väl­lä ruu­vi­ka­na­val­la. Implant­tik­ruu­nu­ja val­mis­tam­me mm. E.max:ista. Implant­ti­sil­lat voim­me raken­taa esi­mer­kik­si titaa­ni­run­koi­se­na tai hybri­di­nä akryy­li­sil­ta­na titaanirungolla.

Implan­toin­tiin saa­ta­vil­la myös leikkausohjurit.

Huo­maat­han, että esi­merk­ki­hin­nat eivät sisäl­lä ham­mas­lää­kä­rin työn osuutta.

Irtoprotetiikka

Ham­mas­la­bo­ra­to­rio val­mis­taa koko- ja osa­pro­tee­sit yksi­löl­li­ses­ti asiak­kaan toi­vei­den mukaisesti.

Suun­nit­te­lem­me pro­teet­ti­set työt yhteis­työs­sä tilaa­van ham­mas­lää­kä­rin kans­sa ja pidäm­me aktii­vi­ses­ti yhteyt­tä työ­vai­hei­den ede­tes­sä saa­vut­taak­sem­me par­haan mah­dol­li­sen lop­pu­tu­lok­sen. Koko­pro­tee­sien val­mis­tus on mah­dol­lis­ta myös eri­kois­ham­mas­tek­ni­kon vastaanotolla.

Irto­pro­teet­tis­ten töi­den kus­tan­nusar­vioi­ta voi tie­dus­tel­la laboratoriostamme.

Erikoiskiinnikkeiset proteesit

Ham­mas­la­bo­ra­to­riom­me val­mis­taa koko­pro­tee­se­ja myös eri­kois­kiin­nik­keil­lä. Implant­ti­kiin­nik­kei­set koko­pro­tee­sit saa­ta­vil­la esim. Strau­mann RN -pal­lo­jat­keel­la tai Dol­der­kis­kol­la. Eri­kois­kiin­nik­keis­ten pro­tee­sien kus­tan­nusar­vioi­ta voi tie­dus­tel­la suo­raan hammaslaboratoriostamme.

Pohjaukset ja korjaukset

Ham­mas­la­bo­ra­to­riom­me tekee pro­tee­sien poh­jaus- ja kor­jaus­töi­tä asiak­kaan tar­peen mukaan.

Pro­tee­sien kor­jaus­töi­den hin­to­ja voi tie­dus­tel­la laboratoriostamme.

Purentakiskot ja kuorsauskiskot

Val­mis­tam­me puren­ta­kis­ko­ja sekä perin­tei­se­nä keit­toak­ryy­li­kis­ko­na että peh­meä­poh­jai­se­na ver­sio­na Dura­soft seal -kal­vol­la. Teem­me myös puren­ta­kis­ko­jen koro­tuk­sia ja muu­tok­sia tar­peen mukaan.

Ham­mas­la­bo­ra­to­rios­tam­me on tilat­ta­vis­sa uniap­nea- ja kuor­saus­kis­kot (mono­blok­ki, Dream­Tap) poti­laal­le yksi­löl­li­ses­ti suun­ni­tel­tu­na. Huo­maat­han, että esi­merk­ki­hin­nat eivät sisäl­lä ham­mas­lää­kä­rin työn osuutta.

Muut tuotteet

Ham­mas­la­bo­ra­to­riom­me tekee diag­nos­ti­sia vahauk­sia puren­nan kun­tou­tuk­sen suun­nit­te­lun tuek­si. Meil­tä on mah­dol­lis­ta tila­ta myös digi­taa­lis­ten jäl­jen­nös­ten poh­jal­ta tulos­te­tut 3D-mallit.

Labo­ra­to­rios­tam­me on tilat­ta­vis­sa myös useim­mat oiko­mis­ko­jeet, val­kai­su­lusi­kat ja urhei­li­joi­den ham­mas­suo­jat. Ota yhteyt­tä ja kysy kustannusarviota!

Toimitusajat

Työtilausten ohjeellisia toimitusaikoja voi tiedustella laboratoriostamme.
Meiltä on myös mahdollista tilata työ potilaalle valmistettavaksi samalle päivälle. Kun teet pikatyövarauksen viikkoa aikaisemmin, potilaasi saa proteettisen työn jo saman päivän aikana takaisin. Nouto aamulla, työn toimitus iltapäivällä.

044 768 4418

Työ­ti­lauk­set ja yhtey­de­no­tot puhe­li­mit­se tai WhatsAppilla
Työ­ti­laus­kaa­va­ke

Henkilöstö

Hammaslaboratorio Mainiossa palvelevat iloiset ja ammattitaitoiset hammastekniikan osaajat. Tarjoamme aina laadukasta ja luotettavaa palvelua.
Hammasteknikko Yang Sen
Yang Sen

Ham­mas­tek­nik­ko

Hammaslaborantti Marko Halttunen
Mar­ko Halttunen

Ham­mas­la­bo­rant­ti

Hammaslaborantti Jenna Henttinen
Jen­na Henttinen

Ham­mas­la­bo­rant­ti

Miia Joke­la

Ham­mas­la­bo­rant­ti

Ham­mas­tek­nik­ko

Ota yhteyttä

044 768 4418
hammaslaboratoriomainio@plusterveys.fi
Kaup­pa­ka­tu 31 B, 4. krs, 40100 Jyväskylä
MA-TO 8 - 16, PE 8 - 14