Hammaslaboratoriosi Jyväskylässä

Ham­mas­la­bo­ra­to­rio Mai­nio on Jyväs­ky­län kes­kus­tas­sa toi­mi­va uuden ajan labo­ra­to­rio, jon­ka toi­min­nan yti­mes­sä ovat laa­tu ja luotettavuus.

Val­mis­tam­me kaik­ki ham­mas­tek­ni­set työt reten­tio­kaa­ris­ta koko leu­an implant­ti­sil­toi­hin. Käy­täm­me suun­nit­te­lu­työs­sä apu­na uusin­ta tek­no­lo­gi­aa ja kehi­täm­me jat­ku­vas­ti omaa osaa­mis­tam­me. Toi­mim­me tii­viis­sä yhteis­työs­sä asiak­kai­dem­me kanssa.

Meil­le voit aina soit­taa ja kysyä eri­lai­sis­ta tek­ni­sis­tä rat­kai­suis­ta, autam­me mielellämme.

Pal­ve­lem­me koko kesän normaalisti.

Mitä mainioin hammaslaboratorio Jyväskylässä. Hammaslaboratorio Mainio tarjoaa laadukkaat ja luotettavat hammastekniset palvelut Jyväskeskuksessa, aivan Jyväskylän keskustassa.

Hammaslaboratorio

Hammaslaboratoriossamme syntyvät niin kauniit ja kestävät hammaskruunut kuin irrotettavat proteesitkin. Yhden tai useamman hampaan puutoksen voi korvata myös omaa hammasta muistuttavilla implanteilla. Kiinteä- ja irtoproteettiset ratkaisut sekä muut tuotteemme syntyvät Jyväskeskuksessa sijaitsevassa laboratoriossamme.
Hammaslaboratorio Mainiosta on tilattavissa yksilöllisesti valmistetut uniapnea- ja kuorsauskiskot.

Kiinteä protetiikka

Kruu­nut ja sil­lat, lami­naa­tit ja inlay/on­lay-täyt­teet on mah­dol­lis­ta val­mis­taa keraa­mi­sis­ta mate­ri­aa­leis­ta (E.max/Celtra/Cerasmart) joko digi­taa­li­sen tai perin­tei­sen jäl­jen­nök­sen poh­jal­ta. Val­mis­tam­me myös zir­ko­niak­ruu­nut ja -sil­lat perin­tei­sis­tä jäl­jen­nök­sis­tä. Kiin­teä­pro­teet­ti­set tuot­teem­me val­mis­te­taan aina kor­kea­laa­tui­sis­ta mate­ri­aa­leis­ta ja tavoit­tee­nam­me on luon­nol­li­nen ja esteet­ti­nen lopputulos.

Hin­tae­si­merk­ke­jä

E.max/Celtra/Cerasmart -yksik­kö (digi­jäl­jen­nös) 285 e
E.max/Celtra/Cerasmart -yksik­kö (perin­tei­nen jäljennös) 355 e
Zir­ko­nia-kruu­nu, ker­ros­tet­tu labiaalipinta 480 e
Zir­ko­nia-sil­ta, ker­ros­tet­tu labiaalipinta alkaen 1300 e
Pos­lii­ni­ker­ros­tus 100 e

Implanttirakenteet

Val­mis­tam­me kruu­nut ja sil­lat myös implant­tien varaan. Implant­ti­jat­ke on mah­dol­lis­ta vali­ta yksi­löl­li­ses­ti asiak­kaan tar­peen mukaan myös kään­net­tä­väl­lä ruu­vi­ka­na­val­la. Implant­tik­ruu­nu­ja val­mis­tam­me mm. E.max:ista. Implant­ti­sil­lat voim­me raken­taa esi­mer­kik­si titaa­ni­run­koi­se­na tai hybri­di­nä akryy­li­sil­ta­na titaanirungolla.

Implan­toin­tiin saa­ta­vil­la myös leikkausohjurit.

Hin­tae­si­merk­ke­jä

Ruu­vi­kiin­nit­tei­set implant­tik­ruu­nut (digi­jäl­jen­nös) 495–640 e
Ruu­vi­kiin­nit­tei­set implant­tik­ruu­nut (perin­tei­nen jäljennös) 615–760 e
Titaa­ni­run­koi­nen implanttisilta alkaen 2200 e
Titaa­ni­run­koi­nen hybridiakryylisilta alkaen 3000 e
Gali­leos-implant­ti­suun­nit­te­lu + ham­mas­kan­toi­nen leik­kausoh­ju­ri (sis. alv 24 %) 155 e / implantti

Irtoprotetiikka

Ham­mas­la­bo­ra­to­rio val­mis­taa koko- ja osa­pro­tee­sit yksi­löl­li­ses­ti asiak­kaan toi­vei­den mukaisesti.

Suun­nit­te­lem­me pro­teet­ti­set työt yhteis­työs­sä tilaa­van ham­mas­lää­kä­rin kans­sa ja pidäm­me aktii­vi­ses­ti yhteyt­tä työ­vai­hei­den ede­tes­sä saa­vut­taak­sem­me par­haan mah­dol­li­sen lop­pu­tu­lok­sen. Koko­pro­tee­sien val­mis­tus on mah­dol­lis­ta myös eri­kois­ham­mas­tek­ni­kon vastaanotolla.

Irto­pro­teet­tis­ten töi­den kus­tan­nusar­vioi­ta voi tie­dus­tel­la laboratoriostamme.

Erikoiskiinnikkeiset proteesit

Ham­mas­la­bo­ra­to­riom­me val­mis­taa koko­pro­tee­se­ja myös eri­kois­kiin­nik­keil­lä. Implant­ti­kiin­nik­kei­set koko­pro­tee­sit saa­ta­vil­la esim. Strau­mann RN -pal­lo­jat­keel­la tai Dol­der­kis­kol­la. Eri­kois­kiin­nik­keis­ten pro­tee­sien kus­tan­nusar­vioi­ta voi tie­dus­tel­la suo­raan hammaslaboratoriostamme.

Pohjaukset ja korjaukset

Ham­mas­la­bo­ra­to­riom­me tekee pro­tee­sien poh­jaus- ja kor­jaus­töi­tä asiak­kaan tar­peen mukaan. Poh­jauk­sia ja kor­jauk­sia on mah­dol­lis­ta toteut­taa myös eri­kois­ham­mas­tek­ni­kon vastaanotolla.

Pro­tee­sien kor­jaus­töi­den hin­to­ja voi tie­dus­tel­la laboratoriostamme.

Purentakiskot ja kuorsauskiskot

Val­mis­tam­me puren­ta­kis­ko­ja sekä perin­tei­se­nä keit­toak­ryy­li­kis­ko­na että peh­meä­poh­jai­se­na ver­sio­na Dura­soft seal -kal­vol­la. Teem­me myös puren­ta­kis­ko­jen koro­tuk­sia ja muu­tok­sia tar­peen mukaan.

Ham­mas­la­bo­ra­to­rios­tam­me on tilat­ta­vis­sa uniap­nea- ja kuor­saus­kis­kot (mono­blok­ki, Silen­sor-sl) poti­laal­le yksi­löl­li­ses­ti suunniteltuna.

Hin­tae­si­merk­ke­jä

Puren­ta­kis­ko, keittoakryyli 230 e
Peh­meä­poh­jai­nen purentakisko 240 e
Silen­sor-sl -kuorsauskisko 370 e
Uniap­nea­kis­ko, monoblokki 420 e

Muut tuotteet

Ham­mas­la­bo­ra­to­riom­me tekee diag­nos­ti­sia vahauk­sia puren­nan kun­tou­tuk­sen suun­nit­te­lun tuek­si. Meil­tä on mah­dol­lis­ta tila­ta myös digi­taa­lis­ten jäl­jen­nös­ten poh­jal­ta tulos­te­tut 3D-mallit.

Labo­ra­to­rios­tam­me on tilat­ta­vis­sa myös useim­mat oiko­mis­ko­jeet, val­kai­su­lusi­kat ja urhei­li­joi­den ham­mas­suo­jat. Tar­kem­mat kus­tan­nusar­viot pyydettäessä.

Toimitusajat

Työtilausten ohjeellisia toimitusaikoja voi tiedustella laboratoriostamme.
Meiltä on myös mahdollista tilata työ potilaalle valmistettavaksi samalle päivälle. Kun teet pikatyövarauksen viikkoa aikaisemmin, potilaasi saa proteettisen työn jo saman päivän aikana takaisin. Nouto aamulla, työn toimitus iltapäivällä.

044 768 4418

Työ­ti­lauk­set ja yhtey­de­no­tot puhe­li­mit­se tai WhatsAppilla
Työ­ti­laus­kaa­va­ke

Erikoishammasteknikko

Erikoishammasteknikko Jyväskylässä - Hammaslaboratorio tarjoaa myös erikoishammasteknikon palvelut. Vastaanotolle voi hakeutua hammaslääkärin lähetteellä tai varaamalla suoraan ajan yksityisasiakkaana.

Ham­mas­la­bo­ra­to­riom­me tar­jo­aa myös eri­kois­ham­mas­tek­ni­kon pal­ve­lut yksi­tyis­hen­ki­löil­le. Vas­taa­no­tol­le voi hakeu­tua koko­pro­tee­sien val­mis­tuk­seen sekä irto­pro­tee­sien poh­jauk­siin ja kor­jauk­siin liit­ty­vis­sä asioissa.

Eri­kois­ham­mas­tek­nik­kom­me Heli Vou­ti­lai­nen vas­taa­not­taa ajan­va­rauk­sel­li­ses­ti ham­mas­la­bo­ra­to­riom­me tilois­sa Jyväs­kes­kuk­ses­sa. Vas­taa­no­tol­le voi vara­ta ajan net­tia­jan­va­rauk­sen kaut­ta tai ole­mal­la yhtey­des­sä hammaslaboratorioomme.

Henkilöstö

Hammaslaboratorio Mainiossa palvelevat iloiset ja ammattitaitoiset hammastekniikan osaajat. Tarjoamme aina laadukasta ja luotettavaa palvelua.
Erikoishammasteknikko Heli Voutilaisen vastaanotolle voi hakeutua joko hammaslääkärin lähetteellä tai varaamalla suoraan ajan.
Heli Vou­ti­lai­nen

Eri­kois­ham­mas­tek­nik­ko

Hammasteknikko Yang Sen
Yang Sen

Ham­mas­tek­nik­ko

Hammaslaborantti Marko Halttunen
Mar­ko Halttunen

Ham­mas­la­bo­rant­ti

Hammaslaborantti Jenna Henttinen
Jen­na Henttinen

Ham­mas­la­bo­rant­ti

Ota yhteyttä

044 768 4418
info@hammaslaboratoriomainio.fi
Kaup­pa­ka­tu 31 B, 4. krs, 40100 Jyväskylä
MA-TO 8 - 16, PE 8 - 14